Milieudienst

U kan de milieudienst elke maandagvoormiddag van 8.30 tot 12 uur en dinsdag van 8.30 tot 12 en van 13 tot 17 uur bereiken in het administratief centrum.

Bij de milieudienst kan je terecht voor volgende zaken:

 • Het optreden als contactpersoon voor diverse milieu- en natuuraangelegenheden
 • Informeren en sensibiliseren van de bevolking
 • Het registreren en opvolgen van klachten inzake milieu en natuur
 • Het administratief afhandelen van de milieuvergunningsaanvragen en meldingen
 • Opvolging van de preventie en selectieve inzameling van huishoudelijke afvalstoffen in samenwerking met de IVVO
 • Zorg voor natuur en landschap:
 • subsidiereglementen ter stimulatie tot aanplant streekeigen groen bv. actie ‘Plant goed', beheersovereenkomsten VLM
 • natuurvergunningen
 • aanleg verplichte groenschermen
 • Stimuleren van de diverse gemeentelijke diensten en beleidssectoren en een aanzet geven tot de uitbouw van:
 • een ecologisch verantwoord openbaar groen-, berm- en beekbeheer
 • bedrijfsinterne milieuzorg
 • een geïntegreerd rioleringsbeleid
 • integraal waterbeheer
 • anti-verdrogingsbeleid
 • Opvolgen potentieel verontreinigde sites en onderwaterbodems
 • Uitwerken, voorbereiden, organiseren, begeleiden en/of uitvoeren van kleinschalige milieu- en natuuracties
 • Opvolgen van de milieuactualiteit door het bijwonen van studiedagen, werkvergaderingen, overlegfora, e.d.
 • Het uitvoeren van de taken in het kader van de samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling' tussen het Vlaams Gewest en de gemeente

 

 

Milieudienst

Verantwoordelijke: 
Tel. : 058 33 01 14

Fax. : 058 33 01 28
E-mail : milieu@lo-reninge.be