Lo-Reninge > Leven en welzijn > Afstand van organen

Afstand van organen

Het gebrek aan organen is de belangrijkste hinderpaal voor transplantaties. Er zijn onvoldoende donors met als gevolg: steeds langere wachtlijsten en helaas patiënten die overlijden.

Orgaandonatie is de eerste stap in de transplantatie.

Organen kunnen weggenomen worden bij iedere overledene die in België woonachtig is op het moment van overlijden. Een uitdrukkelijke toestemming is niet meer nodig. Dit noemt men stilzwijgende toestemming. Dit betekent dat iedereen, die zich niet vooraf verzet, bereid is organen af te staan na zijn of haar dood.

Hiertegen kunt u verzet aantekenen. Het verzet wordt dan via het rijksregister doorgegeven aan een centrale dienst van het departement van Volksgezondheid.

U kunt ook uitdrukkelijke toestemming geven. Dit wordt eveneens doorgegeven aan de centrale dienst voor Volksgezondheid. In dit geval kunnen familieleden zich niet meer verzetten en een wegname verhinderen waarmee de overledene had ingestemd.

Deze beslissing kan op elk moment herzien worden.

Het formulier om de verklaring af te leggen kunt u vinden op http://www.beldonor.be/

Deze verklaring wordt geregistreerd bij de dienst bevolking (Administratief Centrum) op voorlegging van de identiteitskaart. Er wordt tevens een ontvangstbewijs afgegeven. De registratie is gratis. 

In België regelt een wet het wegnemen en transplanteren van organen. Deze is van kracht sedert 13 juni 1986 en verscheen in het Belgisch Staatsblad op 17 februari 1987. Die wet stelt onder meer dat organen slechts gebruikt mogen worden met het oog op een transplantatie en dat het verboden is handel te drijven in organen. De wet voorziet ook in de anonimiteit van de donor én van de ontvanger.