Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

14-10-2020
Politiebesluit van de gouverneur maatregelen COVID-19 voor seizoensarbeiders 14 oktober 2020
Jaarlijks worden duizenden seizoenarbeiders in de West-Vlaamse land- en tuinbouwsector tewerkgesteld. Dit jaar vormt daarin geen uitzondering. Wel is dit jaar op zich een uitzondering. De seizoenarbeiders zijn namelijk afkomstig uit diverse landen die, op basis van de reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken, een uiteenlopende kleurencode krijgen toebedeeld. Een plotse en grootschalige instroom van buitenlandse seizoenarbeiders uit landen of regio's met een oranje of rode reiscode verhoogt het risico op bijkomende besmettingshaarden van het coronavirus COVID-19.

Het politiebesluit van gouverneur Carl Decaluwé, genomen d.d. 14 oktober 2020 met onmiddellijke uitvoerbaarheid, vermeldt een aantal verplichtingen om eventuele gezondheidsrisico's, verbonden aan de nakende seizoenarbeid, onder controle te houden:

 

Extra info: 
 
- Buitenlandse seizoenarbeiders die naar België reizen worden aanzien als een essentiële verplaatsing en vallen dus niet onder de richtlijnen die van toepassing zijn op toeristen die naar ons land reizen. Concreet betekent dit dat een seizoenarbeider die vertrekt uit een land dat rood is ingekleurd voor COVID-19 en naar ons land komt om te werken, geen 14 dagen in quarantaine moet gaan.
- Het moment om te beoordelen uit welke zone (groen, oranje, rood) een seizoenarbeider komt, wordt vastgesteld op het ogenblik van de inschrijving van de seizoenarbeider in de gemeente.
- Wanneer een seizoenarbeider positief wordt getest op COVID-19 op een land- en tuinbouwbedrijf, is de werkgever verplicht om de ganse bubbel van maximum 10 personen te laten testen op COVID-19. Deze bubbel van maximum 10 personen wordt verplicht apart te werken op het tuinbedrijf tot de uitslagen van de COVID-test gekend zijn. Zij mogen in afwachting van de uitslagen van de test niet in de buurt komen van andere arbeiders.
- U kan als werkgever beroep doen op uw eigen Arbeidsgeneeskundige Dienst van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (zoals CLB, Idewe, Attentia, Securex...) waar u als werkgever bent aangesloten om uw seizoenarbeiders op het bedrijf te laten testen.
- Wij vragen met aandrang om als werkgever goede afspraken met de seizoenarbeiders te maken met betrekking tot het winkelen. Er wordt door de Nationale Veiligheidsraad verboden om met meerdere personen tegelijkertijd te gaan winkelen. De naleving met betrekking tot het dragen van een mondmaskers moet nageleefd worden wanneer de seizoenarbeider zich op drukke plaatsen begeeft, dus ook tijdens het winkelen.
- Vanuit het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf werd op 7 juli twee cao's afgesproken die algemeen bindend zijn verklaard en gaan over de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan (met o.a. temperatuurmeting) en de vaststelling van de preventiechecklisten.

Bijkomende nuttige informatiebronnen
 Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken
Lijst met kleurencodes per land
https://diplomatie.belgium.be/nl
 Veilig aan de slag
https://www.veiligaandeslag.be/
 Federale Overheidsdienst Volksgezondheid
www.info-coronavirus.be/
 Agentschap Integratie & Inburgering
Coronavirus: meertalige informatie
www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info
 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg
Preventiechecklist COVID-19 Landbouw
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/preventiechecklistlandbouw.pdf
Preventiechecklist COVID-19 Seizoensarbeid
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/Preventiechecklistlandbouwseizoenarbeiders.pdf

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/Preventiechecklistlandbouwseizoenarbeiders.pdf
 Boerenbond
Personeel en tewerkstelling: veelgestelde vragen
https://www.boerenbond.be/kenniscentrum/onderwerpen/boerenbond-volgt-ontwikkelingen-coronavirus-op-de-voet/personeel-en-tewerkstelling

 Werkers
https://www.werkers.be/corona-crisis 

Politiebesluit van de gouverneur maatregelen COVID-19 voor seizoensarbeiders 14 oktober 2020