Lo-Reninge > Landbouw

Landbouw

ALGEMEEN

 

Rampenschade
Personen die, naar aanleiding van de erkenning van een schadelijk feit als landbouwramp, een financiële tegemoetkoming wensen te bekomen, moeten, zich tot hun gemeentebestuur richten en een aanvraagformulier voor schadeloosstelling invullen. Formulier downloaden.

Meer info bij An Trooster, 058 33 01 17, an.trooster@lo-reninge.be   

 

Vossenschade
Over heel Vlaanderen gaan stemmen op over een stijgende problematiek rond de vos. Steeds meer klachten betreffende schade aan pluimvee worden geregistreerd. Misschien sloop de vos bij u ook al eens het kippenhok binnen? Om de schadeproblematiek binnen onze gemeente op te volgen en tevens een beter inzicht te krijgen op Vlaams niveau, organiseert de stad Lo-Reninge in samenwerking met de Hubertus Vereniging Vlaanderen een meldpunt waarop u elk schadegeval kan noteren. Dit meldpunt kan u bereiken door te klikken op deze link. Door dit meldpunt aan te vullen draagt u als burger bij tot een beter inzicht in de aard en de omgeving van de Vossenproblematiek. Informatie die een eerste stap naar een oplossing kan betekenen.

 

Boeren op een kruispunt
Het bedrijfsleven op een land- of tuinbouwbedrijf is nauw verbonden met het gezinsleven. Daardoor zijn problemen binnen het bedrijf, vaak ook persoonsgebonden problemen. Op bepaalde ogenblikken is het aangewezen om hulp te vragen of te krijgen. Hoe eerder, hoe beter, maar het is nooit te laat om hulp te vragen! De vzw "Boeren op een Kruispunt" biedt globale hulpverlening voor alle land - en tuinbouwers. Ze geven advies voor een meer efficiënte bedrijfsvoering, maar bieden ook psychologische en sociale hulp. Deze hulp is gratis en anoniem. De adviseur komt ter plaatse en heeft oog voor een globale aanpak van de problemen. Je kan bij de vzw ook terecht om gewoon eens van gedachten te wisselen of informatie te vragen!
Contact: gratis op 0800/ 99 138, of info@boerenopeenkruispunt.be  - www.boerenopeenkruispunt.be

Infofolders
 

 

Zot van 't Boeren

Zot van 't Boeren is een tijdelijk project om de bestaande hulpverlening dichter bij de wereld van land- en tuinbouw te brengen en om de land- en tuinbouwers de bestaande hulpverlening beter te leren kennen.  

Meer info op www.zotvantboeren.be 

 

Rampenschade
Personen die, naar aanleiding van de erkenning van een schadelijk feit als landbouwramp, een financiële tegemoetkoming wensen te bekomen, moeten, zich tot hun gemeentebestuur richten en een aanvraagformulier voor schadeloosstelling invullen.
Meer info bij An Trooster, 058 33 01 17, an.trooster@lo-reninge.be

 

Agro-aannemingen
Agro|aanneming is een coöperatief aannemingsbedrijf dat ontstond in de schoot van agro|bedrijfshulp.
Agro|aanneming heeft een dubbel doel. Enerzijds organiseren ze gespecialiseerde dienstverlening voor land- en tuinbouwbedrijven, anderzijds ontwikkelden ze een werkwijze waardoor ze met zelfstandige land- en tuinbouwers en uitvoerders uit de ruime agrarische sector een brede waaier van aannemingswerken uitvoeren.

U hebt een land- of tuinbouwbedrijf en het werk groeit u boven het hoofd ?
Agro|aanneming richt zich specifiek op de agrarische sector. Via ervaren, goed opgeleide professionals organiseren ze een breed scala van gespecialiseerde agrarische werkzaamheden, zoals stalreiniging, klauwverzorging, het scheren van rundvee tot gewasverzorging enzovoort.


Zoek je een dynamisch aannemingsbedrijf dat vanuit een lokale betrokkenheid een brede waaier van opdrachten uitvoert ?
Agro|aanneming bouwde de voorbije jaren een netwerk uit van land- en tuinbouwers. De lokale betrokkenheid van deze zelfstandig werkende uitvoerders zorgt voor dat extraatje dat jouw opdracht nodig heeft. Dit kan gaan van opdrachten in het kader van landschaps- en natuurbeheer tot het organiseren van winterdiensten.
Professionele coördinatoren denken graag mee om uw opdracht zo goed mogelijk in te vullen. Agro|aanneming zorgt hierbij voor de volledige coördinatie van de werkzaamheden die de land- en tuinbouwers uitvoeren.
Je bent land- of tuinbouwer en je wenst jezelf in te schakelen bij de uitvoering van opdrachten in jouw omgeving ?
Agro|aanneming ontwikkelde een systeem waardoor je als land- of tuinbouwer met een minimale kost en administratie ingeschakeld kan worden bij de uitvoering van allerhande werkzaamheden. Hierbij kan je samenwerken met collega's die er ook voor kiezen om hun kennis en materiaal in te zetten. Bovendien wordt men bij de uitvoering begeleid door ervaren coördinatoren en wordt men zelf niet geconfronteerd met de het opstellen van offertes, facturen, en andere administratieve beslommeringen...
Meer info: www.agroaanneming.be

 

Dierengezondheidszorg Vlaanderen
Alle informatie over DGZ Vlaanderen is terug te vinden op www.dgz.be
Vragen? Mail naar helpdesk@dgz.be  of bel 078 05 05 23.Het Vlaams Paardenloket

 

Voor alle vragen rond de paardenhouderij.

www.vlaamspaardenloket.be

 

Eikenprocessierupsen 

Meer informatie over de eikenprocessierups vindt u op deze link.

 

Nieuw KB I&R VARKENS: Regelgeving registratie (van toepassing vanaf 1 jan. 2015)

Elke houder van minstens één varken, ook als dit een gezelschapsvarken is, dient zicht te laten registreren in Sanitel. Voor houders van max. 3 gezelschapsvarkens of maximaal 3 vleesvarkens volstaat een registratie, Deze houders dienen niet over een toelating te beschikken.

Meer info op deze link 

 

 

Distels bestrijden 

Distels bestrijden is verplicht

Elke eigenaar, huurder of gebruiker van cultuur-, bos- en braakliggende grond is verplicht de bloei, zaadvorming en uitzaaiing van distels te beletten. De verplichting geldt zowel voor publieke als privaatrechtelijke personen.

De volgende distels vallen onder deze bestrijding: akkerdistel, speerdistel, kale jonker en kruldistel. Het is vooral de akkerdistel die last bezorgt. De overige soorten komen minder vaak voor en zijn minder agressief. In natuurgebieden en reservaten kan een ontheffing van distelbestrijding van kale jonker aangevraagd worden. Die ontheffing wordt soms verleend voor natuurbehoud of wetenschappelijk onderzoek.


Hoe kan je distels bestrijden?

Maai distels op het moment dat de bloemknoppen nog gesloten zijn (van half april tot begin juni). Dat geeft het beste resultaat. Dan zijn de planten het zwakst omdat ze weinig voedselreserves hebben. Maai je te vroeg, dan bloemen de distels een tweede keer. Een tweede bestrijding is dan aangewezen.


Distels bij jou in de buurt?

Als je hinder ondervindt van distels, kan je dit melden aan de milieudienst.

Bij blijvende nalatigheid kan de gemeente de distels bestrijden op bevel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Deze dienst doet hiervoor beroep op de tussenkomst van de burgemeester. De bestrijding van de distels gebeurt op kosten van de overtreder.

Merk je distels op in één van de gemeentelijke domeinen, laat het dan zeker weten!

 

Westkustpolder

Westkustpolder is de nieuwe naam van de fusie tussen de Polder Noordwatering en Polder De Moeren die op 1 januari 2018 definitief een feit is. Meer info op www.westkustpolder.com.

 

PROVINCIE

 

Reuzenberenklauw
De Reuzenberenklauw is een sterk woekerende uitheemse plant die tot 5 meter hoog wordt. De plant komt vooral voor in bermen en langs waterlopen. Wie met het sap van de plant in aanraking komt, kan brandwonden krijgen die moeilijk genezen. Bovendien verdringt de plant inheemse planten.
De Provincie West-Vlaanderen wil de bestrijding van de Reuzenberenklauw aanpakken, onder andere door ze op een milieuvriendelijke manier uit te roeien. Op private terreinen zoals tuinen en weilanden, kan het provinciebestuur echter niet zomaar zelf optreden. De Provincie nam daarom reeds enkele initiatieven om burgers of andere overheden op te roepen en/of ze te ondersteunen in de bestrijding ervan.
Er is nog geen wettelijke bestrijdingsplicht, maar om het probleem niet groter te laten worden, rekent de Provincie onder andere op de burger om op deze oproep in te gaan.

www.west-vlaanderen.be/reuzenberenklauw
Meer info
lieven.louwagie@west-vlaanderen.be  of 050 40 72 36

 

Bacterievuur
Bacterievuur is een vervelende plantenziekte die vooral fruitkwekers (appel en peer), maar ook boomtelers kopzorgen baart. Dat betekent echter niet dat u géén betrokken partij bent. Infectie komt niet enkel in boomgaarden voor. Naast appel- en perenbomen zijn nog planten gevoelig voor de ziekte. Vele van die waardplanten komen frequent in openbare domeinen en natuurgebieden voor. Ook heel wat sierstruiken zijn gevoelig voor de ziekte. Als parken en tuinen ‘geïnfecteerd' zijn, vormen ze op die manier een mogelijke bron van nieuwe infectie. Het is dus goed dat u één en ander nauw in de gaten houdt. Zeker als de domeinen, natuurgebieden, parken of tuinen dicht bij professionele kwekers of telers liggen.
Meer info over de bestrijding ervan is terug te vinden op http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/proclam/bacterievuur

 

Gegevens hoeveproducenten 

Op onderstaande websites vindt u heel wat info over hoeveproducenten in West-Vlaanderen-
http://www.west-vlaanderen.be/ondernemen/boerderij_hoeve
www.100procentwest-vlaams.be - Hoeve- en Streekproducten in West-Vlaanderen, www.fermweb.be

 

Modder op de weg
De provincie West-Vlaanderen organiseert elk jaar van september tot december de campagne ‘Modder op de weg'. Op www.west-vlaanderen.be is daarover heel wat informatie te vinden. In het administratief centrum van de stad zijn folders te verkrijgen.Aanplantingsplannen: groenscherm, verplichtingen?
Meer info bij de milieudienst van Lo-Reninge, Lien Vlamynck, 058 33 01 14, milieu@lo-reninge.be

 

 

GEMEENTE

 

Vogelschrikmiddelen
Raadpleeg de algemene politieverordening Lo-Reninge ter voorkoming van overlast op www.lu-reninge.be onder de rubriek ‘veiligheid en verkeer'.

 

Hobbydieren - aangifteplicht
Neem hiervoor contact op met de milieudienst, 058 33 01 14, milieu@lo-reninge.be
www.dierengezondheidszorg.be

 

Subsidies voor huiszwaluwkolonies
Subsidiereglement voor het onderhouden van huiszwaluwkolonies
Artikel 1:
Met ingang van het dienstjaar 2008 wordt een jaarlijkse subsidie verleend aan de gebruiker van een gebouw of gebouwen, gelegen op hetzelfde adres, waar huiszwaluwen broeden.
Artikel 2:
Het jaarlijks bedrag van deze subsidie wordt vastgesteld als volgt:
voor één nest: 10 EUR
voor een kleine kolonie (2 tot 5 nesten): 15 EUR
voor een middelgrote kolonie (6 tot 10 nesten): 25 EUR
voor een grote kolonie (11 tot 20 nesten): 40 EUR
voor een zeer grote kolonie (meer dan 20 nesten): 50 EUR.
Enkel de bewoonde nesten komen voor toekenning van de subsidie in aanmerking. Meerdere legsels in één broedseizoen in hetzelfde nest wordt aanzien als één nest.

Artikel 3:
De aanvraag moet jaarlijks worden ingediend door middel van een daartoe bestemd formulier uiterlijk voor 1 juli.


Artikel 4:
Door het indienen van een aanvraag stemt de aanvrager er mee in om volgende voorwaarden strikt na te leven:
het is verboden om nesten van huiszwaluwen af te steken, ook al zijn ze niet bewoond
het is verboden om hindernissen aan te brengen teneinde de huiszwaluw te beletten om een nest te bouwen of het nest via een normale aanvliegroute te bereiken.

Artikel 5:
De uitbetaling van de subsidie gebeurt pas na controle door een aangestelde van het gemeentebestuur.

Meer info bij de milieudienst van Lo-Reninge, Lien Vlamynck, 058 33 01 14, milieu@lo-reninge.be

 

Toelagen voor onderhoud kleine landschapselementen
Het stadsbestuur van Lo-Reninge geeft een subsidie voor het onderhoud van kleine landschapselementen. Het regelement en de aanvraagformulieren zijn terug te vinden op www.lo-reninge.be onder de rubriek milieu - subsidies.
Meer info bij de milieudienst van Lo-Reninge, Lien Vlamynck, 058 33 01 14, milieu@lo-reninge.be

 

Stedebouwkundige vergunningen: kostprijs, adviezen, procedures
Neem hiervoor contact op met de dienst ruimtelijke ordening, 058 33 01 13, magali.decramer@lo-reninge.be .

 

Aanplantingsplannen: groenscherm, verplichtingen?

Meer info bij de milieudienst van Lo-Reninge, Lien Vlamynck, 058 33 01 14, milieu@lo-reninge.be

 

Ophoging van akker en weilanden: vergunningsplichtig
Meer info bij de dienst ruimtelijke ordening van Lo-Reninge, Magali Decramer, 058 33 01 13, magali.decramer@lo-reninge.be

 

Inzameling landbouwfolie

Het gemeentebestuur organiseert jaarlijks één of twee inzamelmomenten voor landbouwfolie. De landbouwers worden hiervan schriftelijk en / of via mail en via de gemeentelijke infokanalen op de hoogte gebracht.

 

Waarom en hoe beroep doen op de gemeentelijke schattingscommissie
Meer info bij An Trooster, 058 33 01 17, an.trooster@lo-reninge.be

 

Permanente inventaris varkens

Wie moet een permanente inventaris varkens bijhouden?

Iedere varkenshouder. Formulierne zijn te verkrijgen in het administratief centrum. Meer info:koen.van.colen@lo-reninge.be

Wat moet op de permanente inventaris bijgehouden worden?

Alle varkens die in het bedrijf binnengebracht worden of het bedrijf verlaten, alsook elke geboorte en sterfte, moeten dezelfde week op een permanente inventaris ingeschreven worden.